Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ A NÁKUP

DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, KARET A VOUCHERŮ NA PORTÁLU „POUKAZNÍK.CZ“

1. ÚVOD

Společnost RISORIA plus s.r.o. se sídlem na adrese Mrsklesy 185, PSČ 783 65 Mrsklesy, IČ.06452281, zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71980, je provozovatelem internetového portálu “Poukazník.cz “

/dále jen portál/ dostupného na internetové adrese URL:http://www.poukaznik.cz /dale jen portál/, prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky dárkových karet, poukazů, voucherů apod./ dále také jen poukazy nebo poukaz/ registrovaných uživatelů portálu, za níže uvedených podmínek.

2. Popis služby – Poukazník.cz

Portál “poukazník.cz” je zaměřen na zobrazování nabídek poukazů inzerentů za účelem jejich nabídky a prodeje a slouží pouze jako platforma pro inzerci nabídek a zprostředkovávání prodeje dárkových poukazů a voucherů. Dále umožňuje zájemcům o tyto poukazy jejich nákup a zprostředková prodej poukazu mezi majitelem poukazu a kupujícím. Podmínkou prodeje těchto poukazů na portál “poukazník.cz” je snížení prodejní ceny oproti nominální hodnotě poukazu minimálně o 5 a vice %. Při nesplnění této podmínky nemůže být tento poukaz na portálu “Poukazník.cz” nabízen k prodeji. Portál není majitelem dárkových karet a voucherů zveřejňovaných a nabízených na svých webových stránkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Nabídka poukazu nebo poukazů na portálu, jejich prodej a nákup je možný pouze po registraci prodávajícího nebo nakupujícího a je možný pouze po dodržení a schválení těchto a níže uvedených podmínek pro prodej a nákup poukazů na tomto portálu. Prodávající, který na portál umístí poukaz k prodeji ručí za jeho pravost, nominální hodnotu a expiraci a za to že u poukazu půjde věrohodně ověřit platnost, hodnota a jeho expirace. Elektronický poukaz by měl mít minimální expiraci 1 měsíc, fyzický poukaz potom 3 měsíce.

Za určitých okolností lze nabízet I poukazy s kratší expirační dobou, je nutné ale nastavit větší výši slevy a to úměrně tomu jak se blíží doba expirace poukazu.

Platnost, hodnota a pravost poukazu v případě jeho prodeje zájemci je ověřována několika způsoby nebo garantována nákupní cenou poukazu. Podrobněji v odstavci “garance poukazu”. Jednou koupené poukazy na tomto portálu již nelze znovu na portálu prodat. Pro prodej neakceptujeme slevové poukázky ani kupony.

3. Registrace inzerentů

Poukazy k prodeji jsou na portál oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatele portálu. Při nákupu nabízených poukazů jsou nakupující povinni taktéž provést na portálu registraci. Inzerent i nakupující souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jejich osoby, které zadá do portálu při registraci, a to zejména e-mailovou adresu a telefonní číslo, budou zpracovány provozovatelem za účelem kontaktování prodávajících a nakupujících, ke garanci a ověřování pravosti nabízených poukazů a k ochraně práv nakupujících I prodávajích. Zaregistrovaní uživatelé portálu dávají provozovateli tímto výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, pokud takové údaje provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může inzerent bezplatně kdykoliv u provozovatele písemnou formou odvolat a to na adrese provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů inzerenta třetí osobou, pokud tento třetí osobě povolil nebo umožnil přístup ke svým údajům na tomto portálu.

4. Cena za inzerci poukazů a provize při jejich prodeji

Prezentace a nabídka poukazů prodávajícími na portále je zdarma a není časově omezena. Provozovatel si ale vyhrazuje právo nabízený poukaz v případě jeho dlouhodobé neprodejnosti stáhnout z nabídky nebo vyzvat prodávajícího, aby snížil jeho nabízenou cenu a tím zvýšil jeho možnou prodejnost. Taktéž minimální nominální hodnota nabízeného poukazu není stanovena, doporučujeme ale nabízet K prodeji poukazy v minimální hodnotě 500,- Kč a vice. Výše provize za prodaný poukaz je minimálně 99,- Kč, nebo 9 % z prodejní ceny poukazu do výše 3.000,- Kč. Nad 3.000,- Kč potom 7 % z prodejní ceny poukazu. Provize, kterou si portál za zprostředkování prodeje účtuje je uvedena včetně  DPH 21 %.

Kupujícímu, který poukaz na portále zakoupil, je po zaplacení kupní ceny nejpozději do 5 dnů zaslán zakoupený elektronický poukaz , nebo do 14 dnů fyzický poukaz. V případě zaslání fyzického poukazu poštou, bude kupujícímu účtováno poštovné. Fyzické poukazy jsou zasílány jako doporučené zásilky k osobnímu převzetí. V případě, že jste prodávající a Vámi nabízený poukaz se prodá, portál Vás neprodleně uvědomí o této skutečnosti e-mailem, a vyzve Vás k zaslání poukazu buď v elektronické nebo fyzické formě na adresu portálu a to neprodleně u elektronického poukazu a do 2 dnů u fyzického poukazu od tohoto vyrozumění. Po obdržení poukazu a jeho kontrole, Vám budou peníze za prodej poukazu zaslány na bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů od doby, kdy portál obdržel Vás poukaz elektronicky nebo fyzicky. Kupující si je vědom, že nakupuje poukaz ne od vydatalele poukazu, ale od majitele poukazu s tím, že doba zbývající do expirace poukazu a jeho hodnota je vždy uvedena k aktuálnímu datu prodeje poukazu.

5. Garance poukazu - ochrana nakupujících před nákupem neověřitelných, falešných, expirovaných nebo částečně vyčerpaných poukazů

Poukazník neodpovídá za kvalitu, množství ani jiné aspekty zboží a služeb poskytovaných nabízenými poukazy a je pouze platformou pro jejich prodej a nákup mezi prodávajícími a kupujícími. Je ovšem samozřejmě naším nejpřednějším zájmem chránit zájmy kupujících i prodávajících a vyvíjet maximální snahu pro spokojenost a ochranu obou zúčastněných stran, kteří na portálu prodávají i nakupují.

Upřednostňujeme nabídku poukazů od známých firem a společností, jejichž platnost se dá ověřit unikátním číselným, čárovým nebo jiným ochranným kódem. Hodnotu těchto poukazů ověřujeme po obdržení poukazu od prodávajícího - v případě prodeje - těsně před odesláním kupujícímu. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti, hodnotě nebo expiraci poukazu se prodej neuskuteční, kupní cena je vrácena kupujícímu, poukaz potom prodávajícímu. Portál si vyhrazuje právo toto odmítnutí prodeje nezdůvodňovat prodávajícímu. Obě strany – jak nakupující, tak prodávající budou o této skutečnosti vhodnou formou portálem informováni. Je ovšem možné nabízet k prodeji i poukazy neověřitelné nebo bez ochranných prvků, datu expirace apod. V tomto případě portál uplatňuje tzv. Ochrannou lhůtu nakupujícího. Prodej poukazu v tomto případě probíhá tak, že poukaz je běžným způsobem nabízen k prodeji a v případě jeho prodeje je kupujícím portálu uhrazen a portál kupujícímu poukaz zašle jako při běžném prodeji. Ode dne zaslání tohoto poukazu kupujícímu běží 30-ti denní ochranná lhůta, kdy vyinkasované peníze za poukaz zůstávají po tuto dobu v úschově portálu a kupující musí v této 30-ti denní ochranné lhůtě buď poukaz vyčerpat, nebo si ověřit jeho platnost, nominální hodnotu, expiraci apod. přímo u toho kdo poukaz vydal a poskytuje jeho plnění. Prodávájící v tomto případě prodeje neověřitelného průkazu souhlasí s tím, že poukaz při prodeji zašle na adresu portálu a souhlasí s touto 30-ti denní ochrannou lhůtou, po jejímž uplynutí mu budou peníze za prodej poukazu portálem uhrazeny.

Kupující v případě nákupu neověřitelného poukazu je si vědom rizik, které z nákupu neověřitelného poukazu mohou vyplývat a výslovně souhlasí s tím, že po uplynutí 30-ti denní ochranné lhůty, kdy může poukaz reklamovat nebo vrátit, zaniká jeho právo na jakoukoliv reklamaci zakoupeného poukazu přes portál. Pokud byste po zakoupení poukazu na portálu obdrželi poukaz, ať už elektronický nebo fyzický, který nelze uplatnit, nebo jeho hodnota nebo expirace nesouhlasí s nabízenou skutečností, kontaktujte portál co nejdříve na email info@poukaznik.cz nebo přes naši telefonní linku, nejpozději však do 48 hodin kdy jste tento problém zjistili.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen vkládat na portál poukazy, které jsou platné, mají jasně vyznačenou dobu expirace, jejich skutečné hodnota vyjádřená v korunách odpovídá hodnotě vyznačené na poukazu, a inzerované nominální hodnotě poukazu. V nabídce jsou jasně uvedeny ochranné prvky poukazu, jako například číslo poukazu, čárový nebo ochranný kód, nebo jiné ochranné prvky potvrzující pravost poukazu a umožňují jeho ověření. Prodávájící ručí za hodnotu a platnost poukazu okamžikem zveřejnění nabídky poukazu k prodeji na portálu a to i po celou dobu trvání inzerování nabídky k prodeji na portálu a při jeho zaslání na portál v případě jeho prodeje. Prodávající si je vědom, že v případě jakéhokoliv podvodného jednání ve snaze vědomě nabízet k prodeji poukaz falešný, expirovaný, pozměněný nebo s jinou hodnotou než je uváděna v nabídce na portálu, se vystavuje právnímu postihu vyplývajícímu z tohoto jednání, taktéž možným právním a jiným důsledků vyplývajícím z porušení platných zákonů, zájmů a práv třetích stran apod.

Portál je oprávněn nabídky poukazů k prodeji, které nesplňují pravidla pro prodej na portálu, jsou, nebo vypadají nedůvěryhodně, z nabídky portálu odstranit a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Za obsah nabídky a údaje v ní obsažené odpovídá prodávající. Portál nenese žádnou odpovědnost za obsah nabídky. Prodávájící je povinen při zadávání a uveřejnění nabídky poukazu dodržovat příslušné právní předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že textem v nabídce, fotografiemi apod. připojenými k nabídce nebudou dotčena práva třetích osob. Portál za zásahy do práv třetích osob ze strany prodávajícího neodpovídá. Prodávající souhlasí se zasláním svých kontaktních údajů kupujícímu a to pouze v případě uskutečněného prodeje jím nabízeného poukazu a to zejména z důvodu ochrany nakupujícího, který by mohl prodávajího kontaktovat v případech kdyby zakoupený poukaz při realizaci neodpovídal inzerovaným skutečnostem na portálu apod.

V případě, že prodávající připojí k nabídce poukazu fotografii nebo fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení nabídky na portál provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na portálu a ke způsobům užití v souladu s určením portálu a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

Portál je oprávněn kdykoliv odstranit nabídky poukazů, vyžadují-li to změny na portálu či oprávněné zájmy provozovatele či ochrana práv třetích osob. K takovémuto odstranění je portál oprávněn i bez udání důvodu.

Jednotlivé nabízené poukazy mohou být za účelem zobrazování na portálu zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení portálu. V této souvislosti je portál dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Portál si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování poukazů na portálu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoliv změnit nebo měnit.

Portál si vyhrazuje právo kontroly textu u nabízeného poukazu z hlediska pravopisných chyb anebo překlepů v textu před zobrazením nabídky poukazu na portálu. Gramatickou úpravou textu nabídky poukazu nepřebírá portál odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v nabídce, ani za to, že je prodávájící oprávněn poukaz prodat a že zájemce o koupi je oprávněn poukaz koupit.

Portál si vyhrazuje právo kontrolovat, zda poukazy nabízené na portále nejsou duplicitní. Portál je oprávněn duplicitní poukazy z nabídky odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

Portál si vyhrazuje právo u nově registrovaných prodejců ověřit platnost prodejcem zadaného tel.čísla a e-mailu prostřednictvím ověřovací sms anebo ověřovacího e-mailu. V případě, že prodávající zadá k nabídce prodeje na portál telefonní číslo nebo e-mail, který není portálem ověřen, vyhrazuje si portál právo nabídku nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo e-mailová adresa ověřena ze strany portálu. Dále si vyhrazuje právo kontaktovat vydavatele poukazu telefonicky nebo e-mailem za účelem ověření pravosti a hodnoty nabízného poukazu.

Přestože portál používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému portálu. Portál nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problemů, zejména odpovědnost za újmu, která může prodejci nebo nakupujícímu vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému portálu, případně ztráty dat umístěných v systému portálu.

7. Závěrečná ustanovení

Věci a případy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí obecně platnými zákony a normami aktuálně platnými na území ČR